Trainingsprogramma Leren zichtbaar maken

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Om Leren Zichtbaar Maken goed te implementeren is tijd nodig; gemiddeld minimaal 3 jaar voordat het een vanzelfsprekende overtuiging(denken) en attitude(handelen) is geworden. Het proces waarbij iedereen lerende is, zowel leraren als leerlingen, vraagt energie en tijd. Het geeft echter ook veel (werk)plezier en voldoening. Een traject Leren Zichtbaar Maken bestaat uit de volgende stappen.

Stap 1. De Grondslag

De eerste stap is de Grondslag voor het hele team. Deze dag geeft een overview van Leren Zichtbaar Maken en op deze dag komen het onderzoek van professor Hattie, de 10 denkkaders en de 5 actiegebieden van Leren Zichtbaar Maken aan bod. Na deze dag kunnen alle leraren aan de slag in hun klas met hun eigen volgende stappen.

Stuurteam en Schoolteam

 • Na de teamtraining Grondslag wordt een stuurteam samengesteld, bestaande uit 3-5 personen. Dit stuurteam volgt na de Grondslag 3 trainingen (Bewijs In Actie).
 • Het gehele schoolteam volgt na de Grondslag 3 trainingen (LZM In Actie voor leraren).

Stap 2. Bewijs in Actie (BIA)

Voor het stuurteam

De trainingen Bewijs in actie zijn gericht op het in kaart brengen van de actiegebieden van LZM op school op grond van bewijs en hier acties aan verbinden voor de school. Je brengt dus letterlijk je zelf verzamelde bewijs in actie. Het gaat om het beïnvloeden van de school als systeem. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang, dat het veranderteam bestaat uit de directeur en twee tot vier collega’s.

We adviseren om stuurteams deze trainingen samen te laten volgen met stuurteams van andere scholen. Op deze manier kunnen scholen kennis en ervaringen delen en ideeën opdoen bij collega’s.
Het is ook mogelijk om als stuurteam zonder andere stuurteams de trainingen te volgen. (we werken daarom met 2 verschillende tarieven)

Stap 3. Leren Zichtbaar Maken In Actie voor leraren

Voor het hele team

Deze driedaagse training volgt na deelname aan ‘Leren zichtbaar maken: De Grondslag’. De inhoud krijgt een verdieping. Na training van het stuurteam kan het team optimaal worden betrokken bij de uitvoering van het actieplan voor de school. De trainingen Leren Zichtbaar Maken voor leraren richten zich op de implementatie van Leren Zichtbaar Maken in de klas.

Tussenstap: Scholing LZM en directe instructie

Inhoud: koppeling van LZM en de lesfasen. Hoe pas je de actie vanuit LZM toe in de verschillende lesfasen?

Stap 4: Verdiepingsmogelijkheden

We bieden drie verdiepende modules van steeds een dag:

 • Zichtbaar lerende leerlingen creëren
 • Feedback om leren zichtbaar te maken
 • Input voor leren en lesgeven verzamelen met SOLO Taxonomy

Resultaat van het traject

Op korte termijn na de Grondslag:

 • Leraren worden zich bewuster van onderzoek naar leren
 • Leraren worden zich bewuster van de verschillende niveaus van feedback
 • Leerlingen en leraren krijgen meer inzicht in kenmerken van zichtbaar lerende leerlingen
 • Leerlingen krijgen meer ruimte voor het ontwikkelen van eigenaarschap voor hun leren

Op langere termijn:

Na Bewijs in actie 1 en 2 heeft het stuurteam kennis gemaakt met onderzoeksinstrumenten en geïnventariseerd welke informatie nodig is om een goede schoolanalyse te maken.

Na Bewijs in actie 3 heeft het stuurteam een actieplan klaar om de schoolontwikkeling op jullie school vorm te geven. In dit plan staan vervolgacties op school- en klassenniveau.

Na Leren Zichtbaar Maken in actie 1 en 2 hebben heeft het hele schoolteam zich gericht geprofessionaliseerd in leercycli. Deze leercycli leveren afhankelijk van het gekozen onderwerp concrete afspraken en werkwijzen op. Na dag 2 hebben jullie je eigen stappenplan gemaakt om uit te gaan voeren. Na dag 3 heeft het schoolteam strategieën en manieren geleerd om het onderwijs in de klas te versterken en hebben zij een antwoord op de vragen: “Ben ik een bevlogen leraar met impact? Heb ik een klaslokaal waarin leren zichtbaar wordt? “

Op leerlingniveauzijn de opbrengsten dat leerlingen meer actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en meer verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van een vergroot bewustzijn van hetgeen leerlingen leren en hoe zij keuzes kunnen maken in hun eigen leerproces. Dit alles uiteraard passend bij de visie op leren en onderwijs van de school.

De schoolcultuur op de school ontwikkelt zich in de richting van een lerend systeem met gewoontes en gebruiken:

 • waar leraren meer naar het leren kijken door de ogen van de leerling,
 • waar leraren hun vaardigheden uitbreiden en hun denkkaders bijstellen rond het leerproces van leerlingen,
 • waar directie de leraren en leerlingen ondersteunt in het meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces, kansrijke keuzes (met wetenschappelijke basis) te maken en dit te delen met elkaar,
 • waar positief kritisch gekeken wordt naar de impact van het eigen handelen,
 • waar een lerend team samen optrekt,
 • waar leerlingen meer actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en meer verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Voor het realiseren van deze doelstellingen is een nauwe afstemming van schoolbeleid naar kwaliteitsontwikkeling en professionalisering gewenst.

Over het traject

De trainingsdagen zijn een mix van theorie, voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor transfer naar de eigen praktijk. Ruim voor de studiedag ontvangen jullie een uitnodiging met het programma en daarbij aangegeven welke voorbereidingen eventueel wenselijk zijn om optimaal resultaat te halen uit de bijeenkomst.