Aanbod

Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden

Bij Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden bieden we de mogelijkheid tot kortdurende begeleiding/behandeling van een kind. Dat kan individueel of in een klein groepje, als blijkt dat er een extra steuntje in rug nodig is. 

Handelingsgericht werken (HGW)

Scholen werken steeds meer handelingsgericht (HGW). Handelingsgericht werken is het fundament onder goede basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. We helpen je graag dit fundament nog beter te implementeren. Het interne handelen in de school is er op gericht tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wanneer situaties rondom een leerling ingewikkelder zijn en het meer problemen oplevert om de juiste aanpak te vinden, kunnen we handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) leveren. Binnen de HGPD staat het leraar-handelen centraal.

Als kinderen zelf een steuntje in de rug nodig hebben wordt vaak verwezen naar instanties buiten de school. Uit onderzoek blijkt echter dat externe hulp in de schoolsituatie zelf het meest effectief is om gedragsverandering op gang te brengen. Natuurlijk koppelen we direct terug naar de leraar, de groep en de ouders.

Werkwijze Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden (HGB)

Daarom hebben wij ons aanbod uitgebreid met Handelingsgericht Behandelen en Begeleiden (HGB).
Behandeling bevat het hele proces van bewustwording van het probleem. Van het kiezen voor verandering. Naar het samen met het kind formuleren van doelen. De doelen worden expliciet gemaakt en door alle partijen onderschreven.

Daarna start de uitvoering van de behandeling, waarin wordt geëxperimenteerd met ander gedrag of een andere manier van denken. We volgen de resultaten en effecten van de interventies en als dat nodig is, stellen we het traject bij.

Programma’s en strategieën

In de behandelingen worden programma’s en strategieën ingezet, zoals :

 • Emotiemanagement voor Kids
  Dit programma biedt kinderen, leraren en IB-ers handvatten om kinderen van groep 1 t/m 8 op een goede manier te ondersteunen in het leren omgaan met hun emoties en kent een degelijke theoretische basis. Het is een toepassing van de Rationeel Emotieve Therapie (RET), een cognitieve benadering van de psychotherapie.
 • ‘Je bibbers de baas’
  Dit is een programma gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie voor kinderen met faalangst uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Kinderen met andere vormen van angst blijken eveneens baat te hebben bij deze training. Onderdelen uit dit programma kunnen individueel of in een klein groepje doorgewerkt worden met kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar. Uiteraard vindt afstemming plaats met de leraar en de ouders.
 • Growth Mindset
  Individuele begeleiding gericht op het verder ontwikkelen van een groeimindset. Dit zorgt ervoor dat een kind minder last heeft van faalangst, meer veerkracht ontwikkelt en beter om leert gaan met tegenslagen. Bovendien leert een kind tijdens de begeleiding om meer open te staan voor feedback en opbouwende kritiek.
 • Beeldcoaching
  Doel van beeldcoaching is dat het kind, leraar en begeleider aan de hand van beelden met elkaar in gesprek gaan en op die manier proberen verandering in gang proberen te zetten. Uiteraard worden ook ouders hierbij betrokken.
 • Educatieve Kinese
  Een traject volgens de toegepaste kinesiologie. Doel van dit traject is het loslaten en verminderen van emotionele stress waardoor een kind beter in z’n vel komt te zitten. Zo leert het kind meer ontspannen en geconcentreerd werken en leren. Hierdoor kan het kind meer overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden presteren.
  Het loslaten en verminderen van emotionele stress bevordert het lichamelijk en emotioneel welbevinden. Kinderen voelen zich gezien en emotioneel gesteund en worden zich bewust van zichzelf en van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Ze laten zichzelf meer zien en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze leren om voor zichzelf op te komen en om te kiezen voor wat ze zelf graag willen. Ze zitten beter in hun vel, zijn meer ontspannen en kunnen hierdoor beter geconcentreerd werken en leren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via advies@bazaltgroep.nl.