Privacy en cookie statement

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bazalt Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Bazalt Groep uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een congres of training of om producten aan te kopen.

Bazalt Groep behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Bazalt Groep legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.
Bazalt Groep verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Bazalt Groep geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Bazalt Groep verzamelt gegevens (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of als deelneemt aan onze evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Bazalt Groep, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Bazalt Groep te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Persoonsgegevens en individueel leerlingonderzoek

Voor het uitvoeren van een individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek worden persoonsgegevens over de leerling en ouders/verzorgers opgevraagd door medewerkers van Bazalt Groep. U kunt hiervoor formulieren downloaden via deze website. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

Voor de levering van diensten op het gebied van individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek volgen wij de gedragscode voor psychologen/orthopedagogen van het NIP/NVO (zie ook onze Algemene voorwaarden 5.5).

Uw rechten

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Bazalt Groep worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt door doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Bazalt Groep, door een e-mail of een brief te sturen naar privacy@bazaltgroep.nl of Bazalt Groep, Postbus 53509 2505 AM Den Haag, 070–448 28 28.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer wille benaderen met marketing, moeten wij uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als wij geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Bazalt Groep fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Bazalt Groep maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Bazalt Groep schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om u persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Op de websites van Bazalt Groep maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Google Analytics

Bazalt Groep maakt gebuikt van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt.  Wij gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Bazalt Groep gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

LinkedIn

Bazalt Groep maakt gebruik van LinkedIn om informatie te verzamelen meer te weten te komen over het publiek dat onze website bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Bazalt Groep gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Facebook

Bazalt Groep maakt voor haar websites gebruik van retargetting van Facebook Custom Audiences. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van [naam organisatie] op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Bazalt Groep niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacystatement van Bazalt Groep dan kunt u deze richten aan Bazalt Groep, Postbus 53509 2505 AM Den Haag, 070–448 28 28 of neem via privacy@bazaltgroep.nl contact met ons op.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Bazalt Groep behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in november 2021.