Aanbod

Handelingsgericht werken – HGW 2.0

In Handelingsgericht werken (HGW 2.0) worden de principes van handelingsgericht werken en de inzichten van prof. John Hattie gecombineerd. Door leerlingen (en hun ouders) bij het leren te betrekken, maak je het onderwijs uitvoerbaarder én beter; meer leren, minder onderwijzen. 

Waarom Handelingsgericht werken HGW 2.0

 • Als je wil leren hoe je het directe instructiemodel kunt benutten om minder te onderwijzen en meer leren bij je leerlingen in gang te zetten
 • Als je werkt met groepsplannen en –overzichten, maar het gevoel hebt dat ze je niet helpen bij het lesgeven
 • Als je wilt leren hoe je verantwoordelijk kunt zijn voor de keuzes die je maakt, in plaats van het gevoel te hebben verantwoording te moeten afleggen
 • Als de leerresultaten van de leerlingen belangrijk zijn op jouw school  en je de progressie van elke leerling wil optimaliseren?
 • Als je lessen wilt afstemmen op het leren van ál je leerlingen zonder dat het je meer tijd gaat kosten?
 • Als je ook het idee hebt dat je meer tijd besteed aan je systeem en administratie dan aan je leerlingen?

De uitgangspunten van HGW 2.0

 • Uitgaan van verschillen in plaats van omgaan met verschillen
 • Maak de leerling eigenaar van zijn eigen ontwikkeling
 • Kijk door de ogen van leerlingen
 • Leer ze procesvaardigheden
 • Start met plannen
 • Maak doelen begrijpelijk en zichtbaar
 • Geef leerlingen inbreng in het leerproces
 • Onderzoek of je aanpak leidt tot betere resultaten

Hoe breng je ze in de praktijk

Om heel concreet te zijn: als je

 • doelen formuleert vanuit het perspectief van de leerling (wat is voor deze leerling een haalbaar doel).
 • werkt aan een gezamenlijke taal om over leren te praten met elkaar, zodat de leerling weet wat er verwacht wordt en wat de stappen zijn om daar te komen.
 • leerlingen procesvaardigheden leert, zodat ze weten hoe ze ‘leren’ aanpakken
 • doelen en succescriteria op een voor de leerlingen en hun ouders toegankelijke wijze met ze deelt. Dan kunnen ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces.
 • leerlingen meer betrekt bij wat ze leren en hoe dat werkt, eigen verantwoordelijkheid geeft en met leerlingen in gesprek gaat  over leren, krijg je meer informatie over wat die leerling nodig heeft en kun je de doelen en succescriteria beter afstemmen op de ontwikkeling van die leerling.

Wat zie je

 • De rol van de leraar verandert: hij is het leren doelbewust aan het uitlokken, bevorderen, volgen en beïnvloeden.
 • De leraar onderzoekt hoe het leerproces bij ieder kind plaatsvindt, bijvoorbeeld door observatie en feedback van de leerling.
 • Leren is zichtbaar: leraar en leerling weten op elk moment wat ze aan het leren zijn en wat de volgende stap is.
 • Hoe leren het beste vorm kan krijgen: kinderen denken mee, geven aan hoe leren voor hen werkt, ouders worden betrokken.
 • Een focus op wat je wilt dat de kinderen leren. Je gebruikt feedback van leerlingen om na te gaan of dat ook is wat ze leren.

Dit werkt

 1. Start met hoe je nu werkt (bijvoorbeeld de methode aan de hand waarvan je lesgeeft) en voeg elementen toe waardoor de leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen leren.
 2. Maak doelen begrijpelijk en zichtbaar voor leerlingen (en hun ouders).
 3. Als ze meer inzicht ontwikkelen, geef je leerlingen geleidelijk meer inbreng in het leerproces; waar, waarmee, met wie, wanneer, waartoe en hoe willen ze leren?
 4. Onderzoek of je aanpak leidt tot progressie voor elke leerling.

Past Handelingsgericht werken – HGW 2.0 bij jou?

Is Handelingsgericht Werken HGW 2.0 een strategie van lesgeven die past bij jouw school? Dan gaan we graag in gesprek: samen bespreken we wat voor jullie school de volgende stap is om daar naartoe te groeien. Uiteraard is de huidige situatie daarbij het uitgangspunt. 

Uitgaven