Aanbod

Werken met het ontwikkelingsperspectiefplan

In de training krijgen de deelnemers praktische handvatten om een OntwikkelingsPerspectievenPlan op te stellen. Het doel van dit plan is een kind de kans te geven zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen en vervolgens uit te stromen naar het best passende niveau van voortgezet onderwijs. Deelnemers krijgen inzicht in de rode draad van het OPP.

Met de wet Passend Onderwijs (2014) zijn scholen verplicht om een OPP op te stellen voor kinderen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Deze training heeft een praktische en interactieve insteek waarin handvatten worden aangereikt om in de praktijk te gebruiken en visie wordt geprikkeld.

Binnen het passend onderwijs stellen scholen een groeidocument op voor alle kinderen met ondersteuningsbehoeften, die buiten de basiszorg vallen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • kinderen met een eigen leerlijn op een of meerdere vakken.
  • kinderen met een gedragsprobleem dat ervoor zorgt dat ze een specifieker aanbod nodig hebben.
  • kinderen waarvoor mogelijk een individueel leerarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd voor het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basis onderwijs (SBO).
    (Deze documenten zijn noodzakelijk voor SO en SBO)

Ontwikkelingsperspectief

In het groeidocument zijn de doelen voor het schooljaar gesteld en zijn ook voorspellingen over de ontwikkeling van het kind opgenomen.
De voorspellingen zijn aan de hand van een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Met behulp van het groeidocument en het OPP is het mogelijk de ontwikkeling van een kind te monitoren en tijdig in te spelen op de behoeften van het kind.

Samen verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze documenten en het uitvoeren ervan ligt bij de leerkracht en de intern begeleider. Het HCO kan hierbij ondersteunen.

Voorbeelden van ondersteuning:

  • Uitleg geven (soms aan een team) over wat het OPP is, waar het uit bestaat en waarom het gebruikt wordt.
  • Samen oefenen met het invullen van een OPP of groeidocument.
  • (Leren) berekenen van de scores van een OPP en deze te gebruiken voor voorspellingen.
  • (Leren) bepalen van de doelen van het aanbod waarmee in de klas wordt gewerkt.
  • Evalueren van de ontwikkeling van het kind.

Bovenstaande kan een van onze onderwijsadviseurs voor u uitvoeren of, indien gewenst samen met de ib’er of leerkracht van uw school.