Dyslexie

Niet iedere leerling leert in hetzelfde tempo en kan met evenveel gemak lezen en schrijven. Als een leerling na langdurige en intensieve oefening en begeleiding onvoldoende vooruit gaat met lezen en schrijven, kan er sprake zijn van dyslexie.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen en/of schrijven op woordniveau. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties flink belemmeren. Bij een vroegtijdige diagnose en eventuele behandeling kunnen leerlingen vaak een aanvaardbaar niveau van lezen, spellen en schrijven bereiken. Een gespecialiseerde psycholoog/orthopedagoog kan met een specifiek onderzoek vaststellen of het om dyslexie gaat. In sommige gevallen wordt onderzoek vergoed door de gemeente vanuit de Jeugdwet.

Behandeling ernstige dyslexie vergoed vanuit Jeugdwet

Een kind kan in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling als er in een onderzoek ernstige dyslexie is vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

De behandeling

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en van de inzet van het kind en de ouder(s). Een behandeltraject beslaat meestal tussen de één tot anderhalf jaar. Een dyslexiespecialist gaat wekelijks 55 minuten met het kind aan de slag. Daarnaast is het een voorwaarde dat ouders met het kind thuis extra oefeningen doen.

Inhoud behandeling

Tijdens de behandeling maken we gebruik van symbolen, steunkaarten en software om kinderen letters en spellingregels te leren. De behandeling vindt plaats in de buurt van de school of op de school van het kind.

Tussentijdse evaluatiegesprekken

Bazalt Groep informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.

Resultaat van de behandeling

Tot nu toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Hierdoor vergroten de mogelijkheden en kansen van een kind tijdens de verdere schoolcarrière en in de latere loopbaan.

Zowel bij lezen als bij spellen streven we naar één jaar vooruitgang ten opzichte van de start van de behandeling. Het doel is dat het kind letters, woorden en klanken herkent en begrijpt wat er in een tekst staat. Ook werken we in de behandeling aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het leesplezier. Een kind leert daarnaast hoe het om moet gaan met de gevolgen van dyslexie.

We streven ernaar om het kind met deze gerichte oefening op groepsniveau te krijgen, maar dit is wel erg afhankelijk van het moment van aanmelden.

Contact en aanmelding vergoede diagnostiek en behandeling dyslexie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind voor nader onderzoek. De school draagt zorg voor het leveren van een leerling dossier, op verzoek van de ouders.
Met de checklist kan gekeken worden of alles compleet is.

Om vertraging te voorkomen kun je hier de benodigde formulieren downloaden. De ingevulde en ondertekende formulieren, inclusief kopie van het identiteitsbewijs, in 1 envelop verzenden.

regio Zeeland en West-Brabant
Bazalt Groep
t.a.v. secretariaat Dyslexie
Antwoordnummer 102
4380 VB Vlissingen

regio Den Haag
Bazalt Groep
t.a.v. secretariaat Dyslexie
Postbus 53509
2505 AM Den Haag

Heb je vragen over de aanmelding? Neem telefonisch contact met ons op via:

telefoon regio Zeeland: 0118-480 910 / regio Den Haag: 070 448 28 98
of mail  regio Zeeland: dyslexiezorg-zeeland@bazaltgroep.nl / regio Den Haag: dyslexiezorg-haaglanden@bazaltgroep.nl

Na ontvangst van het dossier wordt door het secretariaat een ontvangstbevestiging aan de ouders verzonden. Indien gegevens ontbreken, worden de ouders verzocht deze zo spoedig mogelijk toe te sturen. Zodra het dossier compleet is, beoordeelt een dyslexie-expert het dossier inhoudelijk. Om in aanmerking te kunnen komen voor onderzoek van ernstige dyslexie moet het dossier aan eerder genoemde criteria voldoen.

Bazalt Groep beschikt over het keurmerk Kwaliteitsinstituut dyslexie

Dit is toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit keurmerk garandeert dat Bazalt Groep voldoet aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling zijn gesteld.