Nieuws / 24 mei 2022

Met de KIJK! Monitor krijgen we een goed beeld van de effecten van aanbod en handelen binnen de IKC’s

John van der Horst is beleidsadviseur Onderwijs voor de gemeente Westervoort. De gemeente is (mede) verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed aanbod/onderwijs aan de (VVE) kinderen en heeft een wettelijke verplichting om ambities (resultaatafspraken) te formuleren en deze te monitoren. Recent is de KIJK! Monitor (gemeentelijk niveau) gepresenteerd binnen de werkgroep VVE. Aanleiding om met hem in gesprek te gaan over het daarbij gebruikte instrument: KIJK! Monitoring.

Binnen de gemeente Westervoort werken voor- en vroegscholen samen binnen IKC’s en gebruiken allemaal dezelfde werkwijze om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Inmiddels een jaar of 8 geleden hebben ze een gezamenlijke keuze gemaakt voor een volgsysteem en dat betekent dat zowel de voor- als de vroegscholen ook al zó lang met KIJK! werken. Jaarlijks wordt op basis van de data – de registraties die pedagogisch medewerkers en leraren maakten – een monitorrapportage gemaakt op gemeentelijk niveau. Op basis van de gegevens uit de monitor wordt de kwaliteitsdialoog aangegaan met alle betrokken partijen (gemeente, voor- en vroegscholen).  

‘Bij het bespreken van de rapportage zoomen we vooral in op de opvallendheden en onderzoeken we de relatie die ze (mogelijk) hebben met elkaar. We leggen ze naast onze resultaatafspraken (ambities)  en duiden op die manier de effecten van het aanbod en onderwijs binnen de IKC’s. Voor de gemeente levert dit informatie op, op basis waarvan nieuw beleid geformuleerd kan worden.

We constateren wat fluctuaties van kinderen met enige achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling. Wat is de invloed van Corona geweest en kunnen we ook herstel waarnemen nu kinderen weer de volledige periode naar school zijn geweest? Heeft dit relatie met de toename van VE kinderen? Op welke manier heeft dit relatie met andere ontwikkelingsgebieden als taal, rekenen en motoriek? Door de uitkomsten ook te vergelijken met de ambities constateren we ook dat we die positief kunnen bijstellen. Het op deze wijze jaarlijks monitoren is een vorm van formatief evalueren van ons beleid en maakt dat de gemeente haar beleid kan bijstellen op basis van met de monitor bewezen effecten op de ontwikkeling van de kinderen. Met de KIJK! Monitor krijgen we een goed beeld van de effecten van aanbod en handelen binnen de IKC’s. We hebben een goed instrument in handen op basis waarvan we de kwaliteitsdialoog met elkaar kunnen aangaan.’

John van der Horst

Beleidsadviseur Onderwijs gemeente Westervoort