Nieuws / 5 februari 2021

Tien punten voor het veilig (deels) openstellen van de scholen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties adviseert het kabinet om tien punten te overwegen en in het beleid voor de korte termijn op te nemen. Bazalt Groep ziet de ingrijpende gevolgen van de coronamaatregelen en onderschrijft dit pamflet.

Veel maatschappelijke organisaties, waaronder Unicef en Stichting Save the Children maken zich zorgen om ontwikkelingsrisico’s bij kinderen zoals de mentale, sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling. Kinderen hebben school nodig. Niet alleen om te leren, maar ook voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en als veilige haven.

Daarom komen 46 organisaties nu met 10 punten, die in het beleid voor de korte termijn zou moeten worden opgenomen. Wij als Bazalt Groep onderschrijven dit plan, samen met onze partners binnen de brancheorganisatie Edventure.

Tien punten plan

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, recht op ontwikkeling. Het thuishouden van kinderen mag geen middel zijn om zo de ouders thuis te houden.

  1. Zorg voor (veilige) persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren
  2. Betrek kinderen en jongeren bij besluitvorming en praat met hen over wat zij zouden willen
  3. Houd zoveel mogelijk scholen open, met veiligheid van leerkrachten en leerlingen voorop
  4. Faciliteer onderwijs aan kwetsbare kinderen
  5. Laat deskundige jeugdprofessionals bijdragen aan het heropenen van de scholen
  6. Verleng subsidieregelingen voor het onderwijs en regel de financiering op een eenvoudige wijze
  7. Stimuleer dat scholen veel meer gebruik (kunnen) maken van beschikbare ruimten
  8. Adviseer het onderwijs over het minimaal en maximaal aantal (online) schermuren
  9. Verruim de mogelijkheden openstelling kinderopvang en de voorschoolse educatie

Kansen(on)gelijkheid in de klas

Bazalt Groep heeft in september van dit jaar een representatief onderzoek gehouden onder leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de kansen(on)gelijkheid van leerlingen.

Hieruit kwam onder andere dat ruim de helft van alle leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zich zorgen maakt over de kansenongelijkheid van hun leerlingen. Zij signaleren dat het afstandsonderwijs vooral kansarme leerlingen treft. De corona-crisis heeft dit beeld nog eens bevestigd.