Verbeteren basisvaardigheden

In 2024 hebben scholen weer de mogelijkheid om subsidie (https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden-2024) aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden van hun leerlingen. De regeling Verbetering basisvaardigheden is onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden, waarmee de overheid inzet om alle leerlingen een stevige basis te geven in taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.

Basisvaardigheden verbeteren

Basisvaardigheden verbeteren is een belangrijke, maar vaak geen gemakkelijke opgave. In veel situaties wordt dit nog ingewikkelder door personele wisselingen, inzet van (nog) niet bevoegde leraren en toenemende effecten van armoede in de schoolomgeving.

Het traject

Bazalt Groep kan je hierbij helpen. Ons traject sluit aan op de interventiekaart verbeteren basisvaardigheden (zie: onderwijskennis.nl). Kenmerkend is onze totaal aanpak die start bij de leraar en eindigt bij de cultuur van de school.

We beginnen bij de kern: het versterken van het handelen van de leraar in de klas. En van daaruit bouwen we samen met de school verder aan duurzame verankering van deze verbeteringen. Met als focus goed onderwijs voor en ontwikkeling van álle leerlingen!

Samen met de school zetten we in op:

  • de leraar als regisseur van het primair proces (niveau 1)
  • de IB-er als monitor van het onderwijsleerproces en resultaten van het onderwijs (niveau 2)
  • de schoolleider als regisseur van het onderwijskundig beleid op school (niveau 3)

Om dit te realiseren maken we een traject op maat, gebruikmakend van de evidence-informed inzichten van:

  • Robert Marzano (o.a. De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven en De Reflectieve Leraar)
  • John Hattie & Shirley Clarke (Feedback om leren zichtbaar te maken, Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie en Leerdoelen en succescriteria)
  • Dylan William (Formatief evalueren in de praktijk)
  • Spencer Kagan (Kagan coöperatief leren)
  • Andy Hargreaves (Samenwerken aan professionaliteit)

Werkwijze

Iedere school is uniek. Onze werkwijze kenmerkt zich daarom door de nauwe samenwerking met de school. Het traject wordt in co-creatie opgesteld en sluit hierdoor naadloos aan op de actuele situatie van de leraar in de klas én de school. Het resultaat: een helder verbeterplan met concreet beschreven stappen.

Onze werkwijze hebben wij toegelicht in het webinar ‘Aanpak basisvaardigheden’.

Aanpak verbeterplan

Ons verbeterplan bestaat uit 3 aangrijpingsniveaus

Niveau 1: toerusten van de leraren
Elke leraar werkt aan het verbeteren van zijn/ haar vaardigheden, die ervoor zorgen dat je optimale leerprocessen kunt creëren voor alle leerlingen je de klas. Iedere leraar doorloopt een individueel traject.

Niveau 2: verbeterde kwaliteitsmonitoring
Samen met de ib’ers en coördinatoren gaan we aan de slag met het inrichten van een structuur en systeem voor monitoring. Ib’ers en coördinatoren worden gecoacht en begeleid in de werkwijze.

Niveau 3: sparring met en toerusten van schoolleiding
Om de verbinding tussen activiteiten op groepsniveau en resultaten van het onderwijs op schoolniveau te realiseren richt onze aanpak zich op verbinding leggen tussen resultaten van het onderwijs, het onderwijskundig schoolbeleid, de professionaliserings- en het kwaliteitsbeleid. Om dit te bereiken gaan we samen met de schoolleiding aan de slag met het creëren de collectieve kracht van het team. We werken naar een cultuur waarin het team vanuit onderling vertrouwen werkt aan goed onderwijs voor alle leerlingen.

Op een duurzame manier aan de slag met het verbeteren van basisvaardigheden?

We gaan graag met jou in gesprek. Neem nu contact op met Marcel Bogaarts. Marcel is strategisch adviseur bij Bazalt Groep en heeft meerdere scholen begeleid bij soortgelijke trajecten. Hij is bereikbaar op 06 – 21 82 17 91 of via de mail (mbogaarts@bazaltgroep.nl).