Aanbod

KIJK! Monitor

KIJK! Monitor is een middel om de effecten van het handelen en aanbod op de ontwikkeling van kinderen over een langere periode in kaart te brengen. De door leraren en pedagogisch medewerkers geregistreerde data (ontwikkeling wordt ook benut bij het reflecteren op het beleid en bij het bepalen van nieuw beleid.
Het is een middel dat je inzet voor kwaliteitszorg op alle niveaus: school, locatie, organisatie-/ bestuursniveau en gemeentelijk niveau. Behalve voor de eigen kwaliteitszorg kunnen organisaties en besturen KIJK! Monitor gebruiken voor de verantwoording van de VE-resultaatafspraken met de gemeente.

Voor je start met KIJK! Monitor is het belangrijk om te weten:

 • Het monitoren op alle niveaus, gebeurt met data die al is ingevoerd door leraren en pedagogisch medewerkers. Het vraagt dus geen extra inspanning.
 • De applicatie is webbased, dus altijd up-to-date.
 • De privacy van kindgegevens is gewaarborgd.
 • Scholen en kinderopvanglocaties die al werken met KIJK! Registratie, kunnen de module zelf activeren in het eigen account. (Klik daarvoor op het icoon ‘monitor’ in het menu links en volg de aanwijzingen.) 
 • Kinderopvangorganisaties, schoolbesturen dienen een aparte licentie voor KIJK! Monitor aan te schaffen. Dit is altijd in combinatie met een training (duur één dag!). Na het volgen van de training kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt de applicatie. Bij de licentie is technische ondersteuning door een helpdesk inbegrepen.
 • De licentiekosten voor gebruik van KIJK! Monitor worden jaarlijks (per kalenderjaar) in rekening gebracht.
 • Gemeenten bieden we de KIJK! Monitor-rapportage. Deze KIJK! Monitor-rapportage wordt opgesteld door een KIJK!-expert. Gemeenten hoeven hiervoor dus zelf geen licentie van de KIJK! Monitor applicatie aan te schaffen. De kinderopvanglocaties/scholen binnen de gemeente dienen wel te werken met KIJK! Registratie. Deze data wordt gebruikt om de KIJK! Monitor-rapportage op te stellen.

Aan de slag met KIJK! Monitor

Drie niveaus van monitoren:

1. Monitoren op locatie- of schoolniveau

Met KIJK! Monitor, kun je op locatie of schoolniveau de effecten van het handelen en aanbod over een langere periode in kaart brengen. Je gebruikt daarvoor de registraties die al zijn ingevoerd door PM-ers of leraren. Dit is een aanvullende module binnen KIJK! Registratie.

Met KIJK! Monitor kun je de resultaten van jullie aanpak en de ontwikkeling vergelijken van groepen onderling per domein (bijvoorbeeld taal) en resultaten over meer jaren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van school of locatie.

KIJK! Monitor: een instrument voor kwaliteitszorg op locatie of schoolniveau

 • KIJK! Monitor geeft inzicht in:
  • De ontwikkeling per groep. Je kunt groepen kinderen en/of leerjaren met elkaar vergelijken.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal of rekenen.
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaakten gedurende de periode dat ze op jouw locatie of school zijn (trend)

Met deze uitkomsten is er een basis voor reflectie op aanbod en handelen binnen het team en een basis voor evalueren van beleid of ingezette ontwikkelingen op school- of locatieniveau. 

KIJK! Monitor: de training

In de training ga je de kwaliteitsdialoog aan op basis van de rapportage die de adviseur van jouw locatie of school maakte. Je leert daarmee de data analyseren én tegelijkertijd reflecteren op aanbod, handelen, beleid en ontwikkelingen binnen jouw locatie of school. Je leert ook hoe je zelf een rapportage maakt en leert de verschillende mogelijkheden kennen van het instrument.

De training is bedoeld voor intern begeleiders, leidinggevenden (scholen), verantwoordelijken voor pedagogisch beleid, teammanagers (kinderopvanglocaties). De training wordt verzorgd door een KIJK! Expert die ook specialist Jonge Kind is.

Interesse in een training? Mail naar advies@bazaltgroep.nl.

2. Monitoren op organisatie- of bestuursniveau

Monitoren op dit niveau doe je met een aparte applicatie KIJK! monitoring (www.kijkmonitoring.nl). Alle locaties/scholen van een organisatie of bestuur – die werken met KIJK! – worden aan de module gekoppeld om op organisatie- of bestuursniveau de effecten van het aanbod en handelen te kunnen monitoren. Je vergelijkt de resultaten van beleid/ontwikkeling tussen locaties of scholen onderling, per domein (bijvoorbeeld taal) en ook over meer jaren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van organisatie of bestuur. 

KIJK! Monitor: een instrument voor kwaliteitszorg op organisatie of bestuursniveau

 • KIJK! Monitor geeft inzicht in:
  • De effecten van aanbod en handelen op de ontwikkeling van de kinderen op organisatie of bestuursniveau. Je kunt (groepen) locaties of scholen samenvoegen of juist met elkaar vergelijken.
  • De effecten van aanbod en handelen op de ontwikkeling van de kinderen per domein, bijvoorbeeld taal of rekenen.
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaakten gedurende de periode dat ze op een locatie/school zitten van de organisatie/bestuur.  

Met deze uitkomsten is er een basis voor de kwaliteitsdialoog binnen het team dat verantwoordelijk is voor kwaliteit. Evalueren van beleid of ingezette ontwikkelingen maakt daarvan onderdeel uit.  

KIJK! Monitor: activeren van de module is altijd in combinatie met een training

KIJK! Monitor is een aparte applicatie: www.kijkmonitoring.nl. Om deze module te kunnen gebruiken vraag je de licentie aan én volg je de bijbehorende training (meer info uitgeverij@bazaltgroep.nl) .

In de training ga je de kwaliteitsdialoog aan op basis van de rapportage die de adviseur van jouw organisatie op bestuur maakte. Je leert daarmee de data analyseren én tegelijkertijd reflecteren op aanbod, handelen, beleid en ontwikkelingen binnen organisatie of bestuur. Je leert ook hoe je zelf een rapportage maakt en leert de verschillende mogelijkheden kennen van het instrument.

De training is bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit binnen de organisatie of bestuur. De training wordt verzorgd door een KIJK! Expert die ook specialist Jonge Kind is. De duur van de training is één dag.

3. Monitoren voor gemeenten

Gemeenten hebben in toenemende mate de behoefte en ook de verplichting om de ontwikkeling van kinderen en het effect van het aanbod te monitoren. Bijvoorbeeld in het kader van VVE-beleid. KIJK! Monitor biedt die mogelijkheid.

Voor gemeenten die de ambities/resultaatafspraken willen monitoren van alle locaties/scholen binnen de gemeente kunnen wij, met de bestaande KIJK! data, de monitorrapportages maken. We voegen data samen op gemeentelijk niveau. Een KIJK!-expert maakt een rapportage die de ontwikkeling en groei van doelgroepkinderen in de gemeente inzichtelijk maken. Dit geeft geen extra belasting voor medewerkers van de voor- en vroegscholen. Uiteraard kan dit alleen als er op de locaties/scholen wordt gewerkt met KIJK! Registratie. De data in KIJK! Registratie vormt de basis voor de monitorrapportages van de KIJK!-expert.

Op basis van deze monitorrapportages kun je:

 • Beleidskeuzes (en daarbij horende investeringen) evalueren.
 • De kwaliteitsdialoog aangaan met de betrokkenen.
 • Ambities formuleren of resultaatafspraken maken en bespreken met betrokkenen.
 • Een analyse maken van het effect van de gekozen interventies.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!

Meer weten over KIJK!?

Vind hier alle informatie over KIJK!, de werkwijze, de licenties, het proefabonnement en de tarieven.

Agenda

Downloads

Uitgaven